งบการเงิน
มุมกฎหมาย
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบฟอร์มสัญญา โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562
  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562
  แบบฟอร์ม การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและดรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562
  โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและดรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ จำนวน 5 รายการ
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ตู้) โดยสาร (ดีเซล)
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์(ตู้)โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
  คำสั่ง สำนักงานกองทุน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ
  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
  สัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61
  ตารางจัดสรรเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฎ์รถยนต๋ จำนวน 1 รายการ
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
  ข่าวอ้อยและน้ำตาลทราย  
  บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561
  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561
  ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562


  บทความ

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส

อ่านต่อ

องค์ประกอบและการดำเนินการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านต่อ