รายงานประจำปี
สถานะเงินกู้
ประเมินผลการดำเนินงาน
แวดวงอ้อยและน้ำตาล
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่

 

 

     เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 สำนักงานกองทุนฯ ได้ไปดำเนินการทำสัญญาขายลดเช็คโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งกับบริษัท น้ำตาลมิตผล จำกัด  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการ
สินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถตัดอ้อย กับบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด และบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรม
น้ำตาล จำกัด ณ จังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

    สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำสัญญาขายลดเช็คโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย กับบริษัท
อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

 

    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง ผุ้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย จัดอบรมพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน เรื่อง การคิดคำนวณค่าอ้อยขั้นต้น ขั้นสุดท้าย
และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อยให้ชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

 

     นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง ผุ้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย "สัมมนาเจ้าหน้าที่
นอกสถานที่" ณ โรงแรมเกาะช้างแกรนด์ลากูน่า จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2555

 

     เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2555 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย "จัดดูงานการส่งออก
น้ำตาลทรายท่าเรือชายแดน" โดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เป็นวิทยากร
เข้าเยื่ยมชมท่าเทียบเรือ ส. กฤตสวัณ อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ของนางสำราญ ประสิทธิเวท เจ้าของท่าเทียบเรือให้การต้อนรับและบรรยายในเรื่องการขนส่งน้ำตาลทรายไปยังต่างประเทศ

 

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ดร.วิโรจน์  ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศษรฐศาสตร์สาธารณสุข
และการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ดำเนินโครงการ "การศึกษาเรื่องปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย" จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการผลิตฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารการผลิตฯ
วังแดง โดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และนาย
บุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

      วันที่ 26 มีนาคม 2555  สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  โดยนางสาวผุสดี เรื่องสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นางสาวพรัชณี จันทุมา หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายบัณฑิต วุฒิ
นักวิเคราะห์และประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ของโรงงานน้ำตาลมหาวัง อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

     วันที่ 25 มีนาคม 2555  สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  โดยนางสาวผุสดี เรื่องสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นางสาวพรัชณี จันทุมา หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายบัณฑิต วุฒิ
นักวิเคราะห์และประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย และ
ทำสัญญาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 นายประเสริฐ  ตปนียางกูล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ดูงานการปลูก บำรุงรักษา
อ้อยของชาวไร่อ้อย อ.ภูเขียว และประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งที่ 5/2555 ณ โรงงาน
น้ำตาลมิตรภูเขัยว จ.ชัยภูมิ

 

    วันที่ 15 มีนาคม 2555 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
สินเชื่อสำหรับจัดซื้อรถตัดอ้อยของปีการผลิต 2553/54 ของโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ีและโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี โดยนางสาวพรัชณี จันทุมา หัวหน้าฝ่ายบัญชีีและ การเงิน และนายบัณฑิต วุฒิ นักวิเคราะห์และประเมินผล

 

     วันที่ 14 มีนาคม 2555 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
สินเชื่อสำหรับจัดซื้อรถตัดอ้อยของปีการผลิต 2553/54 ของโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งและโรงงานน้ำตาล
มิตรเกษตร จ.ราชบุรี โดยนางสาวผุสดี เรื่องสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นางสาวพรัชณี จันทุมา
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายบัณฑิต วุฒิ นักวิเคราะห์และประเมินผล

 

     วันที่ 10 มีนาคม 2555 นางสาวผุสดี เรื่องสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นางสาวพรัชณี จันทุมา
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายบัณฑิต วุฒิ นักวิเคราะห์และประเมินผล สำนักงานกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยปีการผลิต 2553/2554
ณ โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 

     สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ปีการผลิต 2553/2554 ของโรงงานน้ำตาลอ่างเวียน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยนางสาวผุสดี
 เรื่องสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวพรัชณี จันทุมา หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายบัณฑิต 
วุฒิ นักวิเคราะห์และประเมินผล เป็นผู้ติดตามโครงการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

 

  เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2555 นายบัญชา คันธชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย นายบัณฑิต  วุุฒิ และนายสุขชัย วีระวัฒนนภากูล ดำเนินการตรวจสอบน้ำตาลทรายที่
บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด อำเภออูู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
จังหวัดมหาสารคาม ที่จำนองไว้กับกองทุนฯ ตามโครงการจ่ายค่าอ้อยเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยของ
บริษัททั้ง 2 บริษัท ประจำปีการผลิต 2554/2555

 

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554  ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ดำเนินโครงการ "การศึกษาเรื่องปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย" จัดประชุมตัวแทนฝ่ายชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากตัวแทนชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ โดยมี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ผู้อำนวยการ TDRI และ ดร.อัมมาร
สยามวาลา เข้าร่วม ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 

    นายเลียบ บุญเรือง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2554 มีนายธีระชัย  แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายศุภร  อัตถาวงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา และ นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นวิทยากร

 

     นายวิชิต  แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย และนายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการผลิตฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร

 

     นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ เจ้าของโรงงานน้ำตาลสหเรื่อง จ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับนายธีระชัย
แสนแก้วอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ กรรมการ
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย นายจินตนา เลาวัณศิริ ประธานชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และนายวีระศักดิ์
ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554  พร้อมทั้ง
พาเยี่ยมชมอาคารสำนักงานของโรงงานน้ำตาล

 

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายวิละ สุดวิเศษ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหาร ได้จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2554 โดยมีนายธีระชัย  แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. มุกดาหาร  นางจินตนา เลาวัณศิริ
ประธานชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายเป็นวิทยากร

 

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 สมาคมชาวไร่อ้อยลำ้ำน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์  มีนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายก
สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 โดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นวิทยากร และนางจินตนา เลาวัณศิริ ประธานชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน
เข้าร่วมประชุมด้วย

 

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 นายสุวัฒน์ อินทร์เฉลียง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก จ.สระบุรี
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 โดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย และนายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการผลิตฯ เป็นวิทยากร

 

    วันที่ 19 ตุลาคม 2554 นางสาวผุสดี เรืองสุข นางสาวพรัชณี จันทุมา นางสาวมลิวัลย์ นิลแสง
นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล และนายบัณฑิต  วุฒิ เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ได้ไปจัดทำสัญญา กู้เงินระหว่างชาวไร่อ้อยกับกองทุนฯ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา มีชาวไร่อ้อยเข้าทำสัญญา
จำนวน 463 ราย

 

    วันที่ 16 ตุลาคม 2554 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554 ของสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์
นายวีระศักดิ์ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เป็็นวิทยากร

 

    วันที่ 15 กันยายน 2554 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554 ของสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา นายวีระศักดิ์ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เป็็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวไร่
อ้อย

 

        วันที่ 17 กันยายน 2554 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554 ของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง
โดยนายวีระศักด ิ์ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เป็็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวไร่อ้อย

 

    วันที่ 24 สิงหาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการฯ และนายบัญชา คันธชุมภู รองผู้
อำนวยการฯ ประชุมและสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง การดำเนินการทางการเงินของสำนักงานกองทุน ตาม
โครงการสินเชื่อสำหรับจัดซื้อรถตัดอ้อยและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมี
นายสุเทพ ตันติพิศิษย์ ผู้บริหารบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด เป็นวิทยากร

 

    วันที่ 22 สิงหาคม 2554 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จัดสัมนาเรื่อง "AEC ผลกระทบต่อ
ระบบการจำหน่ายน้ำตาลทรายของไทย" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารการผลิตฯ โดย ดร. จักรกรินทร์ มหาวิทลัยหอการค้า เป็นวิทยากรดำเนินรายการโดยนายวีระศักดิ์
์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารการผลิตฯ

 

    วันที่ 11 สิงหาคม 2554 คณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย นำโดยนายไกวัล กล้าแข้ง ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะทำงานฯ ติดตามการทำงานของอนุกรรมการด้านอ้อย
ระดับท้องถิ่น ในโครงการพัฒนาด้านอ้อยที่จังหวัดนครสวรรค์ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนฯ ร่วมติดตามโครงการด้วย

 

    วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย นำโดยนายไกวัล กล้าแข้ง ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะทำงานฯ ติดตามการทำงานของอนุกรรมการด้านอ้อย
ระดับท้องถิ่น ในโครงการพัฒนาด้านอ้อยที่จังหวัดพิษณุโลก และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนฯ ร่วมติดตามโครงการด้วย

 

    วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จัดสัมมนาเรื่อง " การรักษาเสถียรภาพ
ราคาอ้อยและผลตอบแทน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการผลิตฯ
โดยมีนายอำนาย ปะติเส เป็นวิทยากร นายบัญชา คันธชุมภู รองผู้อำนวยการฯ ดำเนินรายงานที่ห้อง
ประชุมศูนย์บริหารการผลิตฯ

 

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ จัดอบรม
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และ
โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย

 

      การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรมแมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และมีการสัมมนาเรื่อ "จุดเปลี่ยน ? อ้อยและน้ำตาล"
โดยมีนายกำธร กิติโชติทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ตัวแทน
TDRI นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ  และนายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารการผลิตฯ