รายงานประจำปี 2550
รายงานการประชุม
ระเบียบและกฎหมาย
ประเมินผลการดำเนินงาน
แผนงานประจำปี 2553
แวดวงอ้อยและน้ำตาล
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


คณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุน ชุดปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้

1

นายพสุ โลหารชุน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

2

นายโอภาส กลั่นบุศย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

3

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
 

4

นายพชร อนันตศิลป์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

 

5

นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
กรรมการ

 

6

นายสุวัชชัย ใจข้อ

ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน
สำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ

 

7

นายเอกชัย อริยมงคลชัย

สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
กรรมการและเลขานุการ

 

8

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคูณ

สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง
กรรมการ

 

9

นายไพบูลย์ ธิติศักดิ์

สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ

 

10

นายณัฐพล อัษฎาธร

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการ

 

11

นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
กรรมการ

 

12

นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม
กรรมการ