งบการเงิน
มุมกฎหมาย
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ตู้) โดยสาร (ดีเซล)
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์(ตู้)โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
  คำสั่ง สำนักงานกองทุน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ
  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
  สัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61
  ตารางจัดสรรเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61
  ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฎ์รถยนต๋ จำนวน 1 รายการ
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
  ข่าวอ้อยและน้ำตาลทราย  
  บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย


  บทความ

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส

อ่านต่อ

องค์ประกอบและการดำเนินการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านต่อ