Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่

 

กฎหมายและระเบียบ

             กฎหมายที่เป็นแม่บทของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติอ้อย
และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 สำหรับระเบี่ยบที่นำมาลงไว้ใน Website นี้คัดมาเฉพาะที่สำคัญและใช้ถือ
ปฏิบัติเป็นประจำเท่านั้น  

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527   
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
 
1
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 ว่าด้วย หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 
2
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2532 ว่าด้วย การเก็บรักษา
การหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 
3
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ว่าด้วย การให้ทุนเพื่อการ
วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย
 
4
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2536 ว่าด้วย การรับเงิน การใช้จ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการหาผลประโยชน์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
 
5
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 ว่าด้วย การพัสดุ และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540
  6 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองุน ว่าด้วย การจัดหารถและการใช้รถของกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ.2561
  7 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองุน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกจ้างประจำที่จ้างโดยใช้เงินกองุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2561
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 
1
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ว่าด้วย หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว
และน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 
2
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย เบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ. 2548
 
3
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
วิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2549
 
4
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดเก็บเงิน
จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2551