งบการเงิน
รายงานประจำปี
สถานะเงินกู้
ประเมินผลการดำเนินงาน

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

             กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยบริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์มเมชั่นเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาฯ ของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กำหนดระบบประเมินผลการดำเนินงาน และได้กำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย 
            1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
            2. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ
            3. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
            4. การบริหารพัฒนาองค์กร
            โดยแต่ละเกณฑ์วัดผลฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Perfornance Indicator : KPI) เพื่อเป็นการแสดถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ ภายใต้เกณฑ์การประเมินนั้น
            ผลการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่ปีบัญชี 2551 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2558
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2557
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี  2556
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี  2555
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี  2554
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี   2553
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี   2552
ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี   2551