รายงานประจำปี
สถานะเงินกู้
ประเมินผลการดำเนินงาน
แวดวงอ้อยและน้ำตาล
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่    งานวิจัยต่างๆ
  ผลกระทบของนโยบายน้ำตาลที่มีต่ออุปทานพืชเศรษฐกิจ
  สภาพการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร
  การขนส่งสินค้าน้ำตาลถุงต่อเนื่อง
  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจับตัวเป็นก้อน
  ผลกระทบที่เกิดจากการปรับเพิ่มราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
  การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอ้อย
  การตรวจสอบแมลงพาหะนำโรงใบขาวอ้อย
  ต้นทุนและสภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกรรายย่อย
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลึกน้ำตาลเกาะไม
  การผลิตน้ำตาลจากการย่อยสลายโมเลกุลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยการบริโภคน้ำตาล
  โครงการเร่งรัดป้องกันโรคใบขาวของอ้อย
  การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม
  ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมอ้อยในลักษณะสรีรสัณฐานวิทยา
  การศึกษาศักยภาพของลักษณะที่ใช้ในการคัดเลือกในขั้นที่ 1และ2 ของอ้อย
  การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย
  การตรวจสอบอ้อยที่ทนทานต่อ PEG
  การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มอ้อย
  การศึกษาคุณภาพของน้ำตาลในการบริโภค
  โครงการผลกระทบของการอัดแน่นดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
  โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดน้ำตาล
  ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาล
  โครงการศึกษาวิจัยผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล
  การจัดการดิน
  การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาล แ้ป้งและเส้นใยในอ้อย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลย
  โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
  อิทธิพลของระยะแถวปลูกและอัตราปุ๋ย
  การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรฯ
  การมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาอ้อย
  ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกอ้อย
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายอ้อยและน้ำตาล
  การหาปริมาณธาตุต่างๆ ในดิน
  การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยฯ
  ความเป็นไปได้ในการประกันภัยพืช
  ภูมิปัญญาการผลิต การแปรรูปและการตลาดน้ำตาลอ้อย
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใ้ช้แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมม่าฯ
  แบบจำลองสภานการณ์เพื่อวิเคราะห์การขนส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงานน้ำตาล
  การวิเคราะห์อุปสงค์ของปัจจัยการผลิตอ้อยโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี
 

การแก้ไขปัญหาเรื่องแป้งในกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย

 

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยการปรับเปลี่ยนระยะแถวปลูก

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน
  การศึกษาการจ่ายเงินส่งเสริมเพาะปลูกอ้อยบริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
  การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกน้ำตาลของไทย
  การศึกษาการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  การจัดสรรปริมาณอ้อยส่งสำหรับโรงงานน้ำตาลบนพื้นฐานของปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม
  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการจัดส่งอ้อยเข้าโรงงาน
  โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอ้อยฯ

 

หน้า 1, 2